Важно от СБА: Всеки шофьор трябва да знае за тези промени, за да не го сполети неприятна случка и да си скубе косите

Шофьорът ще има право да откаже кръвна проба за алкохол, ако например изпитва страх от игли и не желае вената му да бъде надупчена. В този случай той трябва да се подложи на изследване с доказателствен анализатор, известен още като стационарен дрегер.

Това е уред, който измерва наличието на остатъчен алкохол в горните дихателни пътища. Твърди се, че е по-точен от преносимите дрегери, с които работи КАТ. Доказателственият анализатор ще бъде позициониран в областните дирекции на МВР или в РПУ-тата, информира СБА.

Нововъведението влиза в сила от 1 юли 2018 година. Дотогава МВР ще трябва да обучи определени свои служители за работа с уредите.

От 1 януари догодина пък разходите за извършването на медицинското изследване за наличието на алкохол и дрога у водачите ще се плаща от областните дирекции на МВР, назначили изследванията. Средствата ще се възстановяват от "водача, уличен с техническо средство, и от отказалия извършването на проверка с техническо средство водач”.

Това е записано в новата Наредба за реда, по който ще се установява употребата на алкохол и/или наркотици и техните аналози от водачите на пътни превозни средства.

Документът бе публикуван на 28 юли в Държавен вестник и влиза в сила два месеца след обнародването му – в края на септември. Изключение правят цитираните по-горе текстове, чието действие е отложено за 2018-та, пояснява СБА.

Освен за шофьори, по преценка на полицейския служител наредбата ще се прилага и за участници в пътнотранспортни произшествия.

Ето и останалите по-важни текстове в наредбата, които автомобилистите трябва да знаят:

-При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техни аналози – с тест. -Установяването на употребата на ал­кохол се извършва с доказателствен анали­затор или с химическо лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози – с химико-ток­сикологично лабораторно изследване, когато: водачът откаже извършване на проверка с техническо средство или тест; не приема показанията на дрегера или теста; извършената проба с техническо средство е некачествена или невалидна или пък физическото състояние на лицето не позволява проверка с техническо средство или тест.

-В случай, че водачът не приема показанията на техническото средство за установяване на алкохол, той може да избере да бъде проверен с доказателствен анализатор в РПУ-то или пък да се яви в болницата за медицинско и химическо или химико-токсилогично лабораторно изследване. При отказ на водача да приеме един от двата начина – се приемат показанията от дрегера.

-При връчване на талон за изследване пътният полицай посочва мястото, където да се извърши тестът. Шофьорът има срок за явяване от 45 минути, когато нарушението е извършено в населеното място, в което се намира мястото за установяване с доказателствен анализатор или болницата, където ще се прави медицинското изследване. В останалите случаи срокът е 120 минути. Все пак точното време ще се определя от катаджията, който ще преценява отдалечеността на населеното място.

-При установена концентрация от над 1,2 на хиляда с дрегера, униформеният трябва да отведе лицето до мястото за проверка с доказателствен анализатор или до болницата за взимане на биологични проби. Същото правило важи и при положителен тест (от слюнката) за наркотици.

-Тестът с доказателствен анализатор се извършва от специално обучен полицейски служител с две поредни замервания. Като резултат в протокола се записва средноаритметичната им стойност.

-Медицинското изследване се извършва от лекар, медицинска сестра, акушерка или фелдшер, съответно лекарски асистент

-При изследване за употреба на алкохол се вземат две проби кръв във вакуумни епруветки, всяка от които с обем не по-малък от 4 мл.

-За изследване на наркотични вещества или техни аналози се вземат две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с обем не по-малък от 20 мл. ­

-Едната от кръвните проби се съхранява като контролна, а другите кръвни проби и урина се използват за лабораторното изследване.

-При неявяване на лицето в указания в талона срок се приемат показанията от техническото средство или теста, с което е установена употребата на алкохол и/или наркотични средства и техните аналози

-Пробите за алкохол и контролните проби към тях се съхраняват за срок не по-малък от 3 месеца, а пробите за наркотици и контролните проби към тях – за не по-малко от 12 месеца.

-В седемдневен срок от връчването на наказателното постановление или от предявяване на обвинение по чл. 343б от НК изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ на пробите, стига да не са изтекли горепосочените срокове

-В тридневен срок от получаването на резултата от изследването административно-наказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.

Източник: "Канал 3"